´óÖÚÐû²¼ÊÕ¹ºÒâ´óÀûÉè¼Æ¹«Ë¾ÇÇÖÎÑÇÂÞ90%¹É·Ý_ÐÂÀËÆû³µ_ÐÂÀËÍø

????×???????±¨???????ú???????ì???ó??????5??25?????????ó???????????ó???????????è????Italdesign Giugiaro S.p.A. 90%????·???

???????×?ê???ó??Giugiaro??×????????¤×÷??10%????·???Italdesign Giugiaro ?¤×÷??????42?ê???ú?·???????????è????????????????????°ü?¨?ó???????ú????·ò(???? ???? ??±? ???? undefined)??

?????ó??CEO?????÷(Martin Winterkorn)???ù?÷??±í?????°????Italdesign Giugiaro ???????è??·??????????????????ù??×÷?ó?????ó?????????????ê?????????????ú?·???????±

????Italdesign Giugiaro?¤×÷???÷??GiorgettoGiugiaro???????ó??????×÷±í????·?????????±í?????°???ó????×÷?ó?????????¤×÷?????????ü????·????°?°???????????????????¤×÷??·??????????????????ó???ó??×÷??×é???????·×??????è???????????????×???±

?????ó?????????????ó??????2018?ê????1000?ò?????ê?ú????????·á?????????????ò?????ó???ó??

(±à?????·,屏東抓漏????)